Referat 23. januar 2014

Referat af følgegruppemøde om Helhedsplan Stenlille 23. januar 2014 

Deltagere: 
C.H. Nielsen, Jeppe Nielsen, Karin Christensen, Kristian Hansen, Annette Lemann, Helen Andersen, Jørgen Hansen, Danny Hansen, Tom Jacobsen, Jan Tinghuus, Jytte Bennike, Kathe Nielsen, Mike Johansen, Henrik Haagen, Preben Lemann, Hellen Wiben Jensen og Lene Eriksen. 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt, og mødet blev desuden indledt med en kort præsentationsrunde. 


2. Godkendelse af referat af følgegruppemøde 6. juni 2013 
Referatet blev godkendt. 


3. Siden sidst v/ Lene Eriksen 
Orientering om helhedsplanens vedtagelse 
 Helhedsplan Stenlille blev vedtaget i Byrådet den 18. december 2013. 
 I den forudgående høringsperiode indkom i alt seks høringssvar. Høringssvarene havde primært karakter af konkrete projektforslag, hvor hovedparten allerede var indeholdt i pla-nen eller i bilaget til denne. De øvrige forslag blev med vedtagelsen føjet til i planens bilag (idékataloget). Høringssvarene har således ikke givet anledning til afgørende ændringer af planen, kun mindre justeringer. 
 I forhold til realisering af helhedsplanen har Byrådet på mødet den 18. december 2013 bemyndiget Teknik og Miljøudvalget (TMU) til; 
o At udstikke rammerne for byfornyelses-/bygningsforbedringsprojektet i Hovedgaden (2014-2015) 
o At udstikke rammerne for udmøntning af de 1,443 mio. kr., der er afsat til realisering af helhedsplanen i øvrigt i 2014-2015. 
o At udstikke rammerne for et områdefornyelsesprojekt, der søges statslige byfornyel-sesmidler til med ansøgningsfrist i januar 2015. Et sådant projekt forventes igangsat i 2016 og skal gennemføres inden for en femårig periode. 
 
Orientering om bygningsforbedringsprojekt i Stenlille bymidte 
 Der er skrevet til ejerne af de 28 ejendomme, der på side 13 i helhedsplanen er udpeget som fokusejendomme i forhold til bolig- og bygningsforbedring. Tre ejendomme er beliggende på Assentorpvej og resten i Hovedgaden. 
 Ca. halvdelen af grundejerne har tilkendegivet interesse for projektet. 
 Den 4. februar 2014 holdes der orienteringsmøde for grundejerne, hvor de oplyses om hvad der kan søges støtte til, proces mv. 
 Der er i alt afsat 3,83 mio. kr. (offentlige midler) til projektet, og midlerne skal bruges inden for 1,5 år. 
 
Trafiksikkerhedstiltag i Hovedgaden 
 Der blev givet en orientering om det igangværende arbejde med at etablere en ha-stighedsdæmpende foranstaltning på Hovedgaden, omkring T-krydset ved Fasanvej. Projektet omfatter, at Hovedgaden over for Fasanvej indsnævres med et plantebed, og at Hovedgaden får rød belægning på strækningen langs indsnævringen. 
  En mulighed kan være, at fortovet på en lidt længere strækning herudover gives en lys belægning for at forstærke den visuelle dæmpningseffekt på hastigheden. Kommunen medbragte et konkret forslag til en lys småstensbelægning. 
  Følgegruppen ønsker ikke den lyse småstensbelægning på fortovet. Gruppen efterspørger en ensartet løsning for hele Hovedgaden og ikke en ”kluddetæppeløsning”. En mulighed kunne måske være (som en form for pilotprojekt) at male den pågældende fortovs-strækning i stedet, da det vil være særdeles vanskeligt at fjerne den lyse småstensbelæg-ning igen. Gruppen er enig i, at farveskift signalerer, at farten skal dæmpes. 
  Følgegruppen påpegede, at de primære problemer med høj hastighed opleves at være på strækningen fra tanken og ned til jernbanen. Desuden blev der sat spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i den måde indsnævringen udføres på – om den anvendte løsning kan være til direkte fare for cyklisterne/trafiksikkerheden. 
  Følgegruppen påpegede endvidere, at det opleves som utilfredsstillende, at borgerne ikke er blevet forhåndsorienteret om det igangsatte trafiksikkerhedsprojekt. 
  Det blev påpeget, at der flere steder på den strækning af Hovedgaden, hvor der er hævet kantsten forud for NCCs asfaltering, mangler opkørsler/ramper fra vej til fortov. 
 
Hjemmeside 
 Sorø Kommune har fået ny hjemmeside, og ”Stenlille-siden” findes derfor pt. ikke på hjemmesiden. 
 Det blev besluttet, at al information om helhedsplanen og realiseringen af den fremadret-tet lægges på www.stenlille.dk, der dermed bliver den nye informationsplatform for projektet. 
 
Vindmøller – penge til lokalområdet 
 I forbindelse med opsætning af de to vindmøller ved Tjørntved er der afsat 400.000 kr., som skal komme lokalområdet til gode. 
  Der er fortsat en afklarende dialog i gang om anvendelse af midlerne, herunder om et evt. projekt ved Tjørntved. Hvis dette ikke bliver til noget, er det tanken, at midlerne skal tilgå realisering af helhedsplanen for Stenlille.  

 
4. Drøftelse af følgegruppens (og eventuelle projektgruppers) rolle i forhold til helhedsplanens realisering – både i relation til ”den lokale pulje” på 200.000 kr. og til helhedsplanen i øvrigt. 
Kommissorium 
  Forslaget til kommissorium blev tiltrådt, herunder at navn og adresse på følgegruppens medlemmer fremgår af kommissoriet. De af følgegruppens medlemmer, der ikke var til stede på mødet, høres, om de er enige i denne beslutning. Desuden føjes Henrik og Mike (der deltog i deres første følgegruppemøde), til kommissoriets liste over følgegruppemed-lemmer. 
  Kommissoriet forventes endeligt godkendt af Teknik og Miljøudvalget, når udvalget på sit møde den 4. marts skal tage stilling til rammerne for udmøntning af de 1,443 mio. kr., derudover midlerne til bygningsforbedringsprojektet – er afsat til realisering af helhedsplanen i 2014-2015. 
 
Tilgang i realiseringsfasen 
  Der skal ske noget allerede i 2014! Det kan derfor være vigtigt at have fokus på ”de fire S’er: ”Små, Sikre, Synlige Succeser” – så det opleves, at der ”hurtigt” kommer konkrete resultater ud af helhedsplanens vedtagelse. 
  Kommunikation er vigtig, så borgerne i Stenlille er med på, hvornår hvad skal ske i forbindelse med planens realisering: 
 o Via www.stenlille.dk kan det oplyses, hvad der tages hul på først. F.eks. at bygningsforbedring i Hovedgaden påbegyndes nu og gennemføres over de næste 1,5 år, mens det store områdefornyelsesprogram først påbegyndes i 2016, og at der i den mellemliggende periode arbejdes med konkrete projekter i et samarbejde mellem følgegruppen og kommunen. 

 
5. Drøftelse af prioriteringen af de midler, kommunen i perioden 2014-2015 har afsat til realisering af helhedsplanen (udover ”den lokale pulje” – dvs. 1,13 mio. kr., jf. side 25 i helhedsplanen). 
Der blev nedsat to arbejdsgrupper: 

A. Ungegruppen 
Deltagere: Henrik Haagen, Mike Johansen, Danny Hansen, Annette Lemann, Jørgen Han-sen, C.H. Nielsen, Kathe Nielsen og Arne Bendix. 
(Trine Høj Dahl var forhindret i at deltage i følgegruppemødet den 23/1, men har via mail tilkendegivet, at hun finder det vigtigt at sætte fokus på tilbud til de unge). 

Fokus: Tilbud til de unge – herunder helhedsplanens forslag om BMX, løbehjul og skate-board (område C) samt etablering af SSP-klub. Vigtigt at nye tiltag tænkes ind i forhold til/koordineres med eksisterende tilbud, så der ikke blive tale om etablering af ”konkurreren-de” tilbud - der skal være unge nok til de enkelte tilbud. Der kan evt. tages afsæt i/hentes inspiration fra Stenlille Skoles visionsoplæg til projektet/kampagnen ”Drøn på skolegården” (fra februar 2013). Dette projekt gik desværre i stå, fordi det ikke opnåede støtte fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden, der er tilskudsgiverne bag dette landsdækkende projekt. 

B. Kulturhuset og dets nærmiljø 
Deltagere: Preben Lemann, Jan Thinghuus, Jytte Bennike, Karin Christensen og Kristian Hansen. 
Fokus: Fornyelser i og omkring Kulturhuset, herunder forskønnelse af parkeringsgården og etablering af arealer til udeophold. Desuden kan mulighederne for at anvende arealet bag parkeringspladsen (den tidligere gummifabriks areal) til aktiviteter eller som parkeringsareal undersøges. 


6. Opsummering/konklusioner 
Hvilke anbefalinger bæres videre til Teknik og Miljøudvalget i forhold til det videre for-løb? 
  Følgegruppen har tiltrådt kommissoriet. 
  I regi af følgegruppen er der nedsat to arbejdsgrupper: A) Ungegruppen og B) Kulturhuset og dets nærmiljø, som arbejder med udmøntning af projekter i perioden 2014-2015 (de 1,13 mio. kr.). 
 
Andre konkrete aftaler: Hvem gør hvad til hvornår? 
  Følgegruppen (minus Lene og Helle) mødes ved Kulturhuset den 1. marts kl. 10.00 og går en tur i byen for at drøfte projekter og konkrete arealer - hvilke projekter er der interesse for at arbejde med? Ligeledes drøftes følgegruppens ”200.000 kr.’s pulje” - hvordan/til hvad ønsker gruppen at anvende midlerne? 
  Følgegruppen (inkl. Lene og Helle) mødes den 25. marts kl. 19-21 i Kulturhuset, hvor de to grupper fremlægger deres forslag til projekter. 
  Inden mødet den 25. marts undersøger Lene og Helle forløbet omkring nedlæggelse af halinspektør-funktionen og forpagtning af kantinen. Kan der evt. være mulighed for at køre et ”pilot-projekt” med en genoptagelse af ordningen? 
 
Referenter: Helle Wiben Jensen og Lene Eriksen 
Download referatet som PDF-fil - klik her
Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com