Referat 25. marts 2014

Referat af følgegruppemøde den 25. marts 2014 i

Stenlille Kulturhus

Deltagere:

Annette Lemann Følgegruppe Stenlille

C.H. Nielsen Følgegruppe Stenlille

Danny Hansen Følgegruppe Stenlille

Henrik Haagen Følgegruppe Stenlille

Jan Thinghuus Følgegruppe Stenlille

Jeppe Nielsen Følgegruppe Stenlille

Jytte Bennike Følgegruppe Stenlille

Karin Christensen Følgegruppe Stenlille

Kathe Nielsen Følgegruppe Stenlille

Kristian Hansen Følgegruppe Stenlille

Mike Johansen Følgegruppe Stenlille

Preben Lemann Følgegruppe Stenlille

Trine Høj Dahl Følgegruppe Stenlille

Lene Eriksen Sorø Kommune

Line Kallehauge Sorø Kommune

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Sorø Kommunes nye medarbejder, Line, blev introduceret,

hvorefter en kort præsentationsrunde af følgegruppen blev gennemført.

2. Godkendelse af referat af følgegruppemøde den 23. januar 2014

Referatet blev godkendt.

3. Siden sidst (Lene)

· Orientering om Teknik og Miljøudvalgets behandling af sag vedr. helhedsplanens realisering den 4. marts 2014

o Følgegruppen har med kommissoriets vedtagelse fået dispositionsret over

200.000 kr., som gruppen kan råde frit over (kræver ikke politisk godkendelse), så længe midlernes anvendelse understøtter helhedsplanens intention om at styrke og løfte Stenlille.

o I forhold til den ramme på 1,243 mio. kr., der i øvrigt er afsat til helhedsplanens realisering i 2014-2015, er Fagcenter Teknik, Miljø og Drift blevet bemyndiget til at igangsætte projekter på op til 200.000 kr. (ekskl. moms) uden politisk involvering, mens større projekter skal godkendes af Teknik og Miljøudvalget inden igangsættelse.

o For at undgå unødig forsinkelse i forhold til igangsættelse af projekter, er et rammebeløb på 600.000 kr. på nuværende tidspunkt frigivet. Der skal findes en effektiv løsning på, hvorledes det sikres, at regninger fremsendes elektronisk direkte til rådhuset og når frem til Lene og Line.

· Orientering om status for bygningsforbedringsprojektet i Stenlille bymidte

Ud af de 28 udpegede bygninger, til hvilke det er muligt at søge bygningsfornyelsesmidler (3,83 mio. kr. offentlige midler), ser det ud til, at 16 bygningsejere vælger at ansøge. For nærværende indsender bygningsejerne dokumentation for materiale/farvevalg, og når der opnås kommunal godkendelse deraf, kan konkrete tilbud fra håndværkere indhentes. Endelig afsøgningsfrist er den 30. april 2014. Hvis der er bygningsforbedringsmidler til overs efter første ansøgningsrunde, bliver der gennemført en runde mere, hvor også ejerne af andre bygninger, der er omfattet af Lokalplan nr. 28 for bymidten, får mulighed for at søge.

· Orientering om grøn ordning (”vindmølle-puljen”)

Kommunen har den 25. marts indrykket en annonce i Sorø Avis, hvor der opfordres til at indsende ansøgninger til den grønne ordning. Ansøgningsfristen er den 12. april 2014. Såfremt der ikke modtages kvalificerede ansøgninger, tildeles ordningens 400.000 kr. til Helhedsplan Stenlille.

· Halinspektør-funktionens nedlæggelse - ”den kommunale historie bag”

Før kommunesammenlægningen var flere af hallerne i den gamle Sorø Kommune (Pedersborg, Frederiksberg og Alsted-Fjenneslev) ubemandede, dvs. uden en fast halinspektør, og erfaringer viste, at der ikke blev oplevet mere hærværk i disse haller end i kommunens øvrige. Da det efter sammenlægningen af kommunerne var nødvendigt at harmonisere serviceniveauet, blev alle halinspektørstillinger i kommunen nedlagt med afsæt i de gode erfaringer med ubemandede haller.

Efterfølgende er der - på baggrund af en henvendelse fra Sportsrådet til kommunen i 2012 - opsat overvågningskameraer ved alle hallerne. Desuden er der en vagtordning, som indebærer, at en servicemedarbejder/halvagt hver aften kører en runde og tilser de forskellige haller, og i øvrigt er til at kontakte telefonisk, hvis der opstår problemer i en af hallerne uden for kommunens almindelige åbningstid.

Ligeså er alle haller i Sorø Kommune blev forelagt to muligheder for fremtidig drift at hallernes cafeteriaer. Enten kunne de forpagtes på almindelige markedsvilkår af en privat person/virksomhed eller drives af idrætsforeningerne selv. Mange af foreningerne valgte at drive cafeteriaerne selv, hvilket også er tilfældet i Stenlille, hvor det er Stenlille Idrætsforening, der har påtaget sig opgaven. Såfremt en privat person/virksomhed ønsker at overtage/drive hallens cafeteria på almindelige markedsvilkår - og idrætsforeningen er indforstået med dette - er denne model stadig en mulighed.

4. Præsentation og drøftelse af ”kulturhus-gruppens” projektforslag (Preben)

Lene fortæller indledningsvist, at der - i forbindelse med kommunens ”vejvedligeholdelseskontrakt” med NCC - forventes udlagt ny asfalt i gården ved Kulturhuset i sommeren 2014.

Som et led i forskønnelse af Hovedgaden rettes der fokus på området ved Kulturhuset.

Preben har talt med en kommunal koordinator og byggesagkyndig i forhold til facaderenovering af Kulturhuset. I forbindelse med facaderenovering fjernes den eksisterende skiltning, og ny opsættes i overensstemmelse med lokalplanbestemmelserne for området. Derfor rettes for nærværende særligt fokus på forskønnelse af parkeringsarealer og gårdmiljøet i sin helhed. ”Kulturhus-gruppen” foreslår følgende indsatser:

· Montering af vandfaste plader på cementmuren (i skel mod ”Janus-grunden”), hvorpå lokale kunstnere i alle aldre kan male/lave grafitti. Preben tager kontakt til Finansiel Stabilitet og afklarer eventuelle problematikker i forhold til ”Janusgrunden”, muren og skellet.

[Efter dialog på tværs af bordet blev det aftalt, at Preben - som alternativ til opsætning af vandfaste plader - indhenter tilbud fra en murer på at reparere og evt. formale muren]

· Plante bøgehæk (afklaring i forhold til skel er nødvendig)

· Udskiftning af tagbeklædning samt facadebemaling af garagebygning.

· Tilføre lys/strøm til garagebygning (eventuel nedgravning af kabel bør udføres inden udlægning af ny asfalt – tilladelse fra kommunal koordinator og byggesagkyndig er nødvendig).

· Opstilling af solide borde og bænke (afklaring af krav til antal parkeringspladser er nødvendig – Lene og Line har iværksat undersøgelse).

”Kulturhus-gruppen” anslår de samlede anlægsomkostninger til ovenstående indsatser til: ca. 70.000 kr. + moms

Begge arbejdsgrupper ønsker et fremtidigt - og gerne kommunalt - opkøb af ”Janusgrunden” med henblik på etablering af parkeringspladser og evt. faciliteter til boldspil.

5. Præsentation og drøftelse af ”unge-gruppens” projektforslag

Med ønsket om at skabe attraktive forhold for Stenlilles unge, ønskes etableret et område med en bred vifte af aktiviteter. I området ved skolen og hallen færdes de unge i deres hverdag, hvorfor det er naturligt at etablere aktiviteter i netop dette område.

Endvidere medfører flere af de foreslåede aktiviteter støj, hvorfor den foreslåede placering ved skolen og hallen er hensigtsmæssig.

De 110.000 kr. som kommunens udviklingspulje har bevilget Stenlille Handels, Håndværker- og Borgerforening (SHHB), som tilskud til etablering af en motions(lege)plads, kan eventuelt indtænkes i arealet ved skolen og hallen.

”Unge-gruppen” foreslår etablering af følgende:

· Faste motionsredskaber på arealet syd for skolen (ved ”springgraven”).

Forventede anlægsudgifter: 80.000 - 140.000 kr. til selve redskaberne + anslået 20.000 - 30.000 kr. til etablering, dvs. mellem 100.000 - 170.000 kr. + moms i alt.

· Skaterbane omkring de eksisterende petanquebaner.

De samlede etableringsomkostninger for belægning og bane anslås til: ca. 440.000 kr. + moms

· I ”det bløde/våde område” vest for Sandlyng Børnehus etableres:

o BMX- og/eller dirt jump-bane

o Skøjtebane

o 2-3 stk. store shelters (som eksempelvis spejderne og skolen kan benytte)

De samlede anlægsomkostninger anslås til: ca. 600.000-800.000 kr. + moms

 

· Bynær skovrejsning ved Sandlyng Å, overfor spejder- og skoleområdet (forudsat at der kan indgås aftale med lodsejer om brugsret). Der ønskes skabt et rekreativt område med gode forhold for et rigt fugleliv. Såfremt der opnås tilladelse fra lodsejer, forudsætter projektet en bro over åen, der kan skabe adgang til området.

6. Opsamlende kommentarer til ”kulturhus-gruppens” og ”unge-gruppens” projektforslag

Mange af projektforslagene medfører i forskelligt omfang afledt drift. En afgørende forudsætning for at arealet og de foreslåede aktiviteterne ved skolen kan gennemføres er derfor, at der fra politisk side træffes beslutning om at afsætte driftsmidler.

Lene og Line orienterede om muligheden for at søge midler hos Nordea-fondens pulje ”100 mio. kr. til det gode liv i byen”. Nordea-fonden modtager ansøgninger med en samlet økonomisk ramme på minimum 1 mio. kr. Projekt ”Drøn på Skolegården” kan med fordel tænkes ind som et delområde i ansøgningen. Ansøgningsfristen er den 24. april 2014.

7. Næste skridt i processen

Næste skridt for følgegruppen:

· ”Kulturhus-gruppen” og ”Unge-gruppen” udfolder og konkretiserer de enkelte projektforslag.

· Projektbeskrivelser udarbejdes – herunder beskrivelse af målgrupper.

· De enkelte projektforslag indtegnes på kort

· Budget baseret på konkrete tilbud opstilles.

· Driftsudgifter for de enkelte projektforslag anslås (eksempelvis: Hvor ofte skal der males/vedligeholdes, og hvad er udgiften dertil).

· Kommunal koordinator og byggesagkyndig kontaktes vedrørende nedgravning af kabel ved Kulturhuset.

· Finansiel Stabilitet kontaktes vedrørende:

o Afklaring i forhold til betonmuren i skel.

o Indhentning af salgsprospekt på grunden.

Næste skridt for kommunale medarbejdere:

· Forhører os hos kollegaer i forhold til at bringe arealet ved skolen og idéerne til aktiviteter i spil. Umiddelbart har vi mødt positive tilkendegivelser, og vi mener på basis deraf, at I fint kan gå videre med at kvalificere de idéer I har på tegnebrættet.

· Afklare krav til antal parkeringspladser ved Kulturhuset. Spørgsmålet er afklaret i samråd med en af kommunens byggesagsbehandlere, og konklusionen er blevet, at kulturhuset skal opfylde et parkeringskrav på én p-plads pr. 30 m2 bygningsareal (ekskl. garage). Dette svarer til det halve af, hvad der forlanges ved nyetablering af forsamlings-/selskabslokaler, og det reducerede krav skyldes, at bygningen ikke anvendes så intensivt/på samme måde som f.eks. forsamlingshuse.

Da kulturhusets areal er på 577 m2, vil der derfor fremadrettet skulle fastholdes (og helst opmærkes) plads til min. 20 parkerede biler på grunden.

· Fremstille kort over kulturhuset og arealet ved skolen. Er fremsendt pr. mail.

8. Eventuelt

De 200.000 kr. som følgegruppen disponerer over, og som kan bringes i spil udenfor Helhedsplan Stenlilles indsatsområder, ønskes i første omgang bevaret som en form for buffer/”sikkerhedskapital”.

Referenter: Lene Eriksen og Line Kallehauge, Sorø Kommune

Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening (SHHB)  | shhbinfo@gmail.com